Zmiana stawek czynszowych z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali stanowiących własność Skarbu Państwa

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019 r.

Od 1 maja 2020 r. zmienią się stawki czynszowe z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz lokali stanowiących własność Skarbu Państwa. Dziś (15 października) Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił Radę Miasta Krakowa, że 30 października br. podpisze stosowne zarządzenie w tej spawie.

Zobacz wywiad Bogusława Kośmidera w TVP Kraków na temat podwyżki czynszów komunalnych i jej przyczyn tutaj >>

Zobacz inne materiały prasowe dotyczące tego tematu tutaj >>

Zgodnie z uchwalonym w 2017 r. Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 należy dążyć do tego aby najwyższa stawka czynszu z tytułu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie była niższa niż 3% wartości odtworzeniowej do zmiany stawek czynszów nie jest konieczne podjęcie uchwały przez RMK – to zadanie leży w kompetencji prezydenta.

W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się łącznie  około 15 000 mieszkań, w tym ponad 11 100 mieszkań komunalnych i 3 882 mieszkania socjalne. Ich najemcy będą zawiadamiani przez Zarząd Budynków Komunalnych o wypowiedzeniu dotychczasowych stawek czynszu i wprowadzeniu nowych. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, będzie to trwało do trzech miesięcy, czyli do końca stycznia 2020 r. Po tym terminie będzie obowiązywał 3-miesieczny okres przerwy, a z dniem 1 maja 2020 r. zaczną obowiązywać nowe stawki.

Ostatnia podwyżka stawki czynszowej miała miejsce w 2008 r. Po wprowadzeniu zmian, czyli od maja 2020 r. najniższa stawka czynszu w Krakowie będzie wynosić 4,90 zł za 1 m2 , a najwyższa – 12,52 zł za 1 m2 (obecnie to 7,87 zł za 1 m2).  Stawka czynszu za najem socjalny lokalu wyniesie z kolei 2,45 zł za 1 m2.

Z czego wynikają nowe stawki?

Nowe stawki wynikają wprost z obowiązującego przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023. Zgodnie z nim, należy dążyć do tego aby najwyższa stawka czynszu z tytułu najmu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków nie była niższa niż 3% wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Wysokość stawki czynszu najmu ma być obliczona w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w półroczu poprzedzającym wydanie zarządzenia Prezydenta dotyczącego aktualizacji stawek czynszu najmu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z 26 marca 2019 r. od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku, wysokość tego wskaźnika dla miasta Krakowa wynosiła 5008 zł. Zatem 3% wartości odtworzeniowej lokalu to 12,52 zł za 1 m2. 27 września ukazało się nowe Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, w którym wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa wynosi 5610 zł. Zatem 3% wartości odtworzeniowej lokalu to 14,03 zł za 1 m2. Znaczny wzrost wskaźnika (z 12,52 zł za 1 m2 na 14,03 zł za 1 m2) sprawi, że podwyżka stawek czynszów byłaby znacznie większa gdyby wprowadzić ją później, czyli po ogłoszeniu kolejnego obwieszczenia Wojewody Małopolskiego za pół roku.

Potrzebę podniesienia stawek w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa postulował Wojewoda Małopolski w piśmie z 3 grudnia 2018 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa.

W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przy zastosowanych przez rząd programach pomocowych, dochody wielu gospodarstw domowych uległy poprawie, a rosnące koszty utrzymania lokali (w tym podatek od nieruchomości, koszty energii, koszty centralnego ogrzewania pomieszczeń wspólnych, koszty utrzymania zieleni, obowiązkowe przeglądy itp.) powinny uwzględniać podwyżki czynszów. Natomiast gospodarstwa domowe o niskich dochodach mają szeroki wachlarz pomocy wielu oferowanych i finansowanych przez budżet państwa form pomocy społecznej – argumentuje wojewoda.

Od ostatniej podwyżki czynszów komunalnych wzrosło przeciętne wynagrodzenie (z 2 691,03 zł w 2007 r. do 4 585,03 zł w ubiegłym roku), co roku rośnie też płaca minimalna, dlatego proponowany wzrost stawek może być łagodzony przez ogólny wzrost dochodów mieszkańców.

Większe środki na remonty

Podwyżki są niezbędne, by miasto mogło inwestować w remonty lokali, a także przystosować do zamieszkania nowo pozyskane lokale. W 2018 r. wpływy z opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wynosiły 39 152 341 zł, a koszty utrzymania – 64 540 065 zł.  Oznacza to, że miasto w znacznym stopniu pokrywa koszty eksploatacji zasobu mieszkaniowego (w ubiegłym roku była to kwota ok. 25,4 mln zł), albo rezygnuje z robót remontowych, których wykonanie jest zasadne. Aktualnie 17% budynków, w których położone są gminne lokale mieszkalne, jest w złym stanie technicznym, a 52% w średnim stanie technicznym. Obiekty wymagają termomodernizacji, wymiany okien, nowych elewacji, remontów dachów, klatek schodowych, zmiany instalacji centralnego ogrzewania czy ich regulacji.

Zwiększone dochody z tytułu podwyżek stawek czynszowych pozwolą zatem na przeznaczenie większej puli środków finansowych na remonty pustostanów, remonty budynków i remonty lokatorskie.

Pomoc dla mieszkańców o niskich dochodach

Wychodząc naprzeciw najemcom o niskich dochodach, Gmina Miejska Kraków stosuje system obniżek czynszu, nawet do 70% wartości. Głównym kryterium przyznania obniżki jest wysokość dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Progi dochodowe uprawniające do obniżki czynszu zostały określone w uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. W projekcie nowelizacji ww. uchwały przewiduje się utrzymanie dotychczasowych progów dochodowych uprawniających do obniżek czynszów.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >