Ważne, bo lokalne. Część 4. Budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Bartla.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016 r.

Sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zajmuję się sprawami ważnymi dla ogółu mieszkańców naszego miasta. Jednakże prowadzę także wiele spraw o charakterze lokalnym, będących szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności. W ramach cyklu „Ważne, bo lokalne”, prezentuję Państwu przegląd bieżącego stanu zaawansowania poszczególnych lokalnych zadań, w których prowadzenie jestem zaangażowany.

Dziś przedstawiam informacje dotyczące bardzo istotnej sprawy dla mieszkańców dotyczącej stanu realizacji zadania budżetowego dotyczącego budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Bartla.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację inwestycji programowej nr ZEO/El.83/16 pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny” zabezpieczone zostały środki w wysokości 20 300 000 zł w tym:

 • rok 2016 – kwota 300.000 zł (etap przygotowania),
 • rok 2017 – kwota 500.000 zł (etap budowy),
 • rok 2018 – kwota 3 000.000 zł (etap budowy),
 • rok 2019 – kwota 2 500.000 zł (etap budowy),
 • rok 2020 – kwota 5 000.000 zł (etap budowy),
 • rok 2021 – kwota 9 000.000 zł (etap budowy).

Pod realizację inwestycji wskazany został teren zabudowy usług publicznych – oświaty oznaczony na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny Południe” symbolem UPo.1, który odpowiada działkom nr 91/2 i 91/4 obręb 70 Podgórze, będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac przedprojektowych w 2015 r. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, jako jednostka realizująca, zlecił przygotowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego.

Uzyskanie efektywnego zagospodarowania terenu komplikował ciek wodny (potok Sidzinka) przebiegający pomiędzy ww. działkami, wzdłuż ich granic. W wyniku podjętych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa działań, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, władający naturalnymi ciekami wodnymi, zmienił negatywne stanowisko w odniesieniu do koncepcji odcinkowego zarurowania cieku i wydał zgodę na takie rozwiązanie.

W związku z powyższym w 2016 r. wznowione zostały prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego, który z uwagi na jego skalę jest niezbędny do ustalenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Obecnie analizowane są dwa sposoby realizacji zadania tj. tryb „zaprojektuj i wybuduj” lub poprzez osobne zlecenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i dopiero na jej podstawie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pomimo pozytywnej opinii Zespołu Ekonomiki i Oświaty w Krakowie dla pierwszego rozwiązania, przed jego wyborem powstrzymuje dość rozciągnięty w czasie (6 lat) aktualny plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Natomiast zlecenie w bieżącym roku jedynie dokumentacji projektowej dałoby czas na analizę możliwości przyspieszenia finansowania inwestycji i jego zmiany przy sporządzaniu projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz kolejnej edycji wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zapewniam, że monituję działania, które są podejmowane celem jak najszybszego i właściwego zrealizowania przedmiotowego zadania, istotnego z punktu widzenia potrzeb lokalnych. Sprawa jest ważna i wymaga zaangażowania władz Miasta.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >