Sprawa utrzymania decyzji ZRID dla ul. Myślenickiej

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016 r.

Dziś odbyłem ważną rozmowę z Panem Wojewodą Małopolskim Józefem Pilchem ws. zakończenia procedowania sprawy tzw. ZRID dla ulicy Myślenickiej. Przedstawiłem stan rzeczy i poprosiłem o jak najszybszą i dobrą dla Miasta decycję Urzędu Wojewódzkiego, utrzymującą ZRID dla ulicy Myślenickiej. Wojewoda bardzo życzliwie odniósł się do mojej prośby i jestem pewien, że zrobi co możliwe, aby decyzja była pozytywna.

Stan sprawy:

 1. Miasto wykonało decyzję ZRID dla ul. Myślenickiej. W tej sprawie jeden mieszkaniec złożył protest, który został wycofany. Urząd Wojewódzki złożył wobec UMK wymagania zmian ZRID.
 2. Stan obecny jest taki, że zostały tylko trzy problematyczne sprawy, w których prosimy o pozytywne rozpatrzenie. Niemniej w najbliższy wtorek planowane jest spotkanie z Panią E. Wirth, po którym powinno być znane ostateczne stanowisko Urzędu Wojewódzkiego.

Sprawa 1:

Pkt I. ppkt 2.
myslenicka zrid 1Urząd Wojewódzki kwestionuje podziały w rejonie ronda przy autostradzie A-4. Wskazuje, aby podziały w rejonie wylotu kanału opadowego do rowu anulować, natomiast podział działki nr 688 (działka drogowa ul. Myślenickiej) przesunąć w kierunku południowym tj. wykonać nowy podział. Sugerowaliśmy, aby koniec rozbudowy ul. Myślenickiej oznaczyć „linią domykającą wniosek” (nie byłoby wtedy konieczności wykonywania dodatkowego podziału), a kanalizację na odcinku od ZRID’u do wylotu rowu ująć we wniosku jako „ustalenie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, gdyż procedura uzgadniania nowego podziału zająć może ok. 2 miesięcy. Jednakże UW nie akceptuje takiego rozwiązania i wskazuje konieczność wykonania nowego podziału.

Sprawa 2:
myslenicka zrid 2UW zakwestionował również podziały nieruchomości oraz przebieg linii rozgraniczających w rejonie skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego, przy budynku mieszkalnym nr 234 na ul. Myślenickiej wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. UW sugeruje zmianę linii rozgraniczających (podziałów) w taki sposób, aby budynek był zlokalizowany poza pasem drogowym.

Przebieg linii rozgraniczających w tym rejonie jest wynikiem licznych ustaleń pomiędzy właścicielem budynku, ZIKiT’em, Konserwatorem Zabytków oraz Wydziałem Geodezji UMK. Ponadto zarządca drogi wyraził zgodę na lokalizację budynku w pasie drogowym, co jest dopuszczalne zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Sprawa 3:

Pkt II. ppkt 4. Dołączenia w odniesieniu do właścicieli wszystkich działek ulegających podziałowi w związku z projektowaną na ich terenie przebudową zjazdów, oświadczeń bądź innych dokumentów potwierdzających niewyrażenie przez tych właścicieli zgody na udostępnianie należących do nich działek na potrzeby realizacji ww. przebudów. Potwierdzenie niewyrażenia zgody na udostępnienie ww. działek na potrzeby realizacji na ich terenie przebudowy zjazdów jest niezbędne dla wykazania, że ww. roboty budowlane będą mogły zostać zrealizowane wyłącznie w ramach wskazanej we wniosku procedury wywłaszczenia.

Rozbudowa ul. Myślenickiej spowodowała konieczność przebudowy zjazdów do przyległych nieruchomości. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej oraz odbywających się konsultacji społecznych, uzyskano od części mieszkańców zgody na wykonanie koniecznych robót na ich działkach, zwłaszcza w przypadku sporej ingerencji w ich działki. Roboty te określono jako objęte odrębnymi procedurami. W rejonie zjazdów do pozostałych działek linie rozgraniczające wyznaczano w taki sposób, aby roboty konieczne do wykonania zawierały się w ich zakresie.

UW żąda dostarczenia oświadczeń lub innych dokumentów stwierdzających niewyrażenie zgody przez właścicieli nieruchomości prywatnych, w związku z podziałami wykonywanymi w obrębie zjazdów. Zauważyć należy, że brak jest przepisów, które wymagałyby uzyskiwania braków zgód.

Zaznaczyć należy również, że na etapie procedowania ZRID przez WAiU UMK, wszyscy właściciele nieruchomości objętych wnioskiem ZRID zostali poinformowani o inwestycji oraz mieli wgląd do przyjętych rozwiązań projektowych. Osoby, które miały pytania lub uwagi oraz chciały uzyskać na nie odpowiedzi, otrzymały z naszej strony stosowne wyjaśnienia i na dalszym etapie nie sprzeciwiały się przyjętym rozwiązaniom.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >