Równi i równiejsi?

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016 r.

Fakty i mity na temat przekazania działek przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. 

W ostatnich dniach przez media przetoczyła się dyskusja i fala krytyki w związku z tematem tzw. działek kościelnych. Czas na nieemocjonalne podejście do sprawy. Moją argumentację oprę o fakty.

Zacznijmy nasze rozważania od ustawy regulującej ogólne zasady dotyczące zbycia konkretnej nieruchomości: Zbycie nieruchomości na rzecz Centrum następuje w oparciu o  art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy, zgodnie z którymi tryb bezprzetargowy stosuje się w przypadku zbywania nieruchomości na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Następnie prześledźmy uchwałę Rady Miasta Krakowa regulującą szczegóły oraz uzasadnienie uchwały: Rada Miasta Krakowa w § 4 pkt 6 i 13 uchwały Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.) zastrzegła, iż do wyłącznej jej kompetencji należy wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży.

Wielokrotnie korzystano z takich zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla podmiotów, spełniających warunki ustawy i jednocześnie dla działek spełniających warunki ustawy i uchwały. (Dyr. Wydz. Skarbu) Zgodnie z uchwałą Nr LII/504/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, przewidziano udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (…) w wysokości 98 % wartości nieruchomości. Również uchwałą Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w/s w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej (…) przewidziano, iż od ceny sprzedaży przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części ustalonej na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w wysokości 98%.

Idąc dalej, zwróciłem się do Wydziału Skarbu z prośbą o przedstawienie przykładów dotychczasowych przypadków dotyczących udzielonych już  bonifikat przy zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Jak widać (plik .docx) takie postępowanie dotyczyło wielu podmiotów. Przytoczone postępowania nie tylko nie budziły takich emocji, ale też takiego zainteresowania.

Gwoli dalszego wyjaśnienia. W tym przypadku przekazywane w trybie bezprzetargowym działki  spełniają również warunki rodzaju działki oraz spełniają warunki rodzaju podmiotu (osoby prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego).

Kolejnym wyjaśnienie, rzeczowym argumentem dlaczego (jako miasto) nie sprzedajemy w trybie przetargowym tych konkretnych działek jest fakt, że postępuje się tak zawsze w sytuacji kiedy dane działki są możliwe do wykorzystania tylko przez właściciela działek sąsiednich. Celem takiego postępowania jest niwelowanie patologii, czyli możliwość spekulacji gruntami oraz ochrona mieszkańców i osób prawnych przed taką spekulacją.

Okazało się też, że ewentualnie sprzedawane działki to w rzeczywistości kilka działek (o łącznej pow. 0,56 ha), na których jest skarpa, jest lub będzie parking i droga. W zagospodarowanie tych działek Kościół zainwestował już ponad 200 tys. zł, w tym  na urządzenie publicznie dostępnego parkingu, drogi asfaltowej, chodnika. Dokumentacja fotograficzna dostępna jest tutaj (plik .pdf).

Padały też propozycje, aby to Kościół dokonał z Miastem wymiany działek, np. te działki za Park Jalu Kurka. Proszę pamiętać, że z  Kościołem jest podobnie jak z samorządem- z jednej strony można mówić o mieście, województwie czy powiecie jako samorządzie terytorialnym, ale z drugiej każdy z tych samorządów jest odrębnym podmiotem. Osobnym podmiotem jest Kuria Metropolitalna, starająca się o te konkretne działki a osobnym podmiotem jest zakon, będący właścicielem terenów pod przyszły Park Jalu Kurka.

Powyżej przedstawiłem jak  realne i merytorycznie wygląda sprawa sprzedaży tzw. kościelnych działek.

Czy rzeczywiście jest to sytuacja wyjątkowa? Czy tylko została ona na taką wykreowana? Jestem zwolennikiem merytorycznego i racjonalnego podchodzenia do każdej sprawy, niepełne informacje i emocje często zniekształcają rzeczywistość i powodują, że ewentualne decyzje są podejmowane niewłaściwie.

W sprawie sprzedaży działek jestem za przyjęciem tej uchwały (plik .doc). Przede wszystkim dlatego, że jest ona zgodna z przyjętą i realizowaną już kiedyś zasadą, obowiązującą różne podmioty  jak również dlatego, że jest ona właśnie nie dopuszczeniem do precedensów a także dlatego, że w interesie Miasta jest aby  ten  teren miał  jednego właściciela, płacącego Miastu podatki i dobrze zarządzającego  tymi obiektami i w przyszłości je utrzymującego. 

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >