POPRAWKI – UWAGI do projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016 r.

Jako radny Miasta Krakowa, wybrany także przez mieszkańców Dzielnicy X, w tym mieszkańców Swoszowic, złożyłem poprawki do projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Poprawki wynikają przede wszystkim z wniosków mieszkańców Swoszowic zgłoszonych podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych i uwzględniają minimalne dodatkowe potrzeby lokalnego środowiska przedstawione podczas konsultacji społecznych. Źródłowa uchwała ma charakter ustalenia kierunków działania, stąd wskazane postulaty wydają się być możliwe formalnie i merytorycznie do wpisania.

Moje poprawki dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: bip.krakow.pl

Poprawka pierwsza to zdanie: „Park Uzdrowiskowy będzie miejscem rehabilitacji, rekreacji, aktywnego wypoczynku i atrakcji kulturalnych zarówno dla mieszkańców Krakowa, turystów jak i kuracjuszy dostępnym w godzinach uzgodnionych z władzami miasta i dzielnicy oraz lokalnymi organizacjami społecznymi.” Park jest jedynym miejscem spacerowym w Swoszowicach, z których mieszkańcy korzystają od pokoleń. Poza tym alejki są jednocześnie drogami prowadzącymi do Kościoła, placu zabaw i obiektów LKS Krakus, nie może więc być dowolności w zamykaniu wejść.

Wprowadziłem zmiany do części opisu warunków hałasu, bowiem brak danych o źródłach i poziomie dopuszczalnego hałasu występującego w innych strefach ochrony uzdrowiskowej niż „A” nie pozwala stwierdzić, czy dotrzymane są standardy jakości środowiska w tym zakresie – stąd konieczność uzupełnienia.

Dopisałem też zdanie: „Z tej samej mapy akustycznej wynika, że w strefach „B” i „C” Uzdrowiska Swoszowice przekroczone są dopuszczalne wartości poziomu hałasu, którego źródłem są ulice Merkuriusza Polskiego, Chałubińskiego, Szybisko, Myślenicka i Sawiczewskich.” Hałas może wynosić tu nawet około 70 dB, podczas gdy dopuszczalny poziom dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 60 dB1718.

Dopisałem zdanie: „ustanowienie linii autobusowej z Kurdwanowa do centrum Uzdrowiska (przystanek Zdrojowa) z perspektywicznym przedłużeniem jej do planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków-Swoszowice.”  Obecnie brak jest możliwości dojazdu do centrum Uzdrowiska komunikacją publiczną od strony Kurdwanowa. Postulat doprowadzenia linii do centrum Uzdrowiska przywróci stan z roku 2010, do kiedy to taką rolę pełniła linia 155, po czym na żądanie właściciela Uzdrowiska została zlikwidowana pętla przy Restauracji „Parkowa”. Przywrócenie linii wymagałoby wskazania i urządzenia nowego miejsca nawrotu dla autobusów. Jednym z możliwych rozwiązań może być np. stacja PKP Kraków-Swoszowice. Dzięki temu powstałaby możliwość dojazdu do Uzdrowiska wprost z przystanku planowanej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Zaproponowałem dopisanie zadania: „Przebudowa ulicy Chałubińskiego, na odcinku Szybisko-Niewodniczańskiego. Przebudowa ulicy Chałubińskiego, na odcinku Szybisko-Niewodniczańskiego to   zwiększenie komfortu poruszania się po Osiedlu, w tym dojścia do Kaplicy i Biblioteki w bezpośredniej bliskości strefy „A”.

Dopisałem zadanie: „Przebudowa ulicy Niewodniczańskiego. Przebudowa ulicy Niewodniczańskiego to   zwiększenie komfortu poruszania się po Osiedlu, w tym dojścia do Szkoły, Domu Kultury, Kościoła i Cmentarza oraz  wyeliminowanie problemu zalewania wodami opadowymi skrzyżowania ulic Krzyżańskiego i Myślenickiej.

Dopisałem zadanie: „Utworzenie parku Las przy ul. Wróblowickiej. Utworzenie parku Las przy ul. Wróblowickiej to utworzenie jedynego bezpiecznego miejsca rekreacyjno-spacerowego oraz miejsca organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Wróblowice.

Dziękuję kilkudziesięciu mieszkańcom Swoszowic za informacje, propozycje, wskazania, dziękuję Państwu Radnym Dzielnicy X Andrzejowi Jończykowi, Jadzi Szarek i Marcinowi Szewczykowi za przygotowanie i opracowanie szczegółów.

Oczywiście, wpisanie do projektu wskazanych zadań nie gwarantuje ich wykonania, jest tylko i aż  szansą do starania się o fundusze na te zadania.

Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >