Okiem Przewodniczącego – Działania antysmogowe – jak było, jak jest, jak będzie.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów Krakowa. Wielu zastanawia się, dlaczego dopiero teraz o tym się mówi, dlaczego wcześniej nic nie robiono i co zamierza się robić teraz i w najbliższej przyszłości. Zabrałem na ten temat szersze informacje i właśnie się dowiemy !

Problem smogu w Krakowie to problem od lat, wręcz od wieków. Ale nie sięgając tak głęboko trzeba przypomnieć, że w roku 1980, kiedy tworzyły się zręby niepodległości, główną sprawą obok niepodległości było w Krakowie zanieczyszczenie powietrza. Potem, od 1990 roku, od powstania odrodzonego samorządu sprawa zanieczyszczenia była bardzo istotna i osiągnięto w tym zakresie znaczący postęp, zmniejszono zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Pokazują to dane dotyczące zanieczyszczenia poszczególnymi frakcjami, jak pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki i inne, choć w niektórych obszarach nastąpił regres. Z załączonego diagramu wynika, że w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym nastąpił w ciągu tych lat spadek o około 30%, choć zaskakujące jest że do 2001 roku był spadek zdecydowany, dużo większy, a potem to się zmieniło. W zakresie SO2 zmieniło się bardzo znacznie na korzyść, mamy 3-4 razy mniejsze zanieczyszczenie niż przed laty. Gorzej jest z NOx, czyli tlenkami azotu. Bo choć jest spadek w porównaniu z początkiem, to jednak w latach 2001-2002 mieliśmy o wiele lepsze efekty. To temat do zastanowienia. Także badania w zakresie benzopirenu wskazują spadek o około 30%. W zakresie pyłu PM2.5 spadek wynosi średnio 20%, ale jest to różnie w różnych miejscach.

Te spadki działy się dzięki znaczącemu wysiłkowi Miasta i MPEC. W tym okresie, tj od 1990 do czasów obecnych, w sumie wydatkowano około 1.2 miliarda złotych. Dzięki tym, znacznym i jednym z większych wśród wydatków Miasta, nakładów, udało się zlikwidować ponad 25 tysiący palenisk, zlikwidowano ponad 1700 kotłowni, skonwertowano na gaz prawie 150 kotłowni, zbudowano ponad 140 km nowych sieci ciepłowniczych, zmodernizowano ponad 200 km sieci. To był znaczący wysiłek Miasta i miejskich jednostek i były efekty, warto wszystkim za to podziękować.

Podsumowując to porównanie trzeba powiedzieć, że praktycznie we wszystkich wskaźnikach zanieczyszczenia nastąpił spadek, w części nawet parokrotny, w części kilkunasto-kilkudziesięcioprocentowy. Ale i tak w pewnej części normy są przekraczane. Można być zaskoczonym jak to było przed laty, kiedy zanieczyszczenie było dużo, dużo większe. Ale bieżąca sytuacja jest taka, że normy, choć nieco zmienione, są przekroczone i dalej odczuwamy tę złą jakość krakowskiego powietrza. Przed nami kolejny wielki etap zmian, kolejne zadania i cele do osiągnięcia, kolejne wydatki.

Od 2013 mamy w zakresie likwidacji zanieczyszczeń powietrza nowy etap. Etap w znacznej mierze wzbudzony społecznym protestem ludzi, którym z oczywistych powodów nie odpowiada życie w takich warunkach.

W efekcie uruchomiono wieloletni Program Ograniczenia Niskiej Emisji, oznaczający likwidację kolejnych około 20-25 tysięcy palenisk w Krakowie, oznaczający ogromne inwestycje MPEC, nowe linie przesyłowe ciepła, nowe tysiące podłączeń centralnego ciepła, ale i tysiące podłączeń instalacji gazowych, ogrzewania energią elektryczną, wdrożenie także odnawialnych źródeł energii.

Uruchomiono program finansowania wymiany palenisk i program osłonowy dla osób, których zmiana źródeł zasilania może znacząco obciążyć finansowo. Pozyskano na to znaczące środki z Unii Europejskiej, z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wreszcie wyasygnowano poważne środki z budżetu Miasta i MPEC.

Równolegle zawnioskowano o konieczny w opinii ekspertów zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi w Krakowie, taki zakaz został przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalony. Został ten zakaz zaskarżony, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę, teraz mamy odwołanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Pisałem o tym wielokrotnie.

Jednak te działania, działania lokalne Miasta Krakowa, mogą być niewystarczające. Nie chowamy głowy w piasek i szukamy dalszych rozwiązań. W tej sprawie zainteresowaliśmy krakowskich posłów i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Dzięki temu powstaje Krajowy Program Ochrony Powietrza. Wstępne założenia tego programu były prezentowane właśnie w Krakowie, mieście gdzie zaczęło się realne poprawianie jakości powietrza. Jednym z głównych elementów tego programu jest zmiana ustawy o ochronie środowiska.

Rewolucyjne zmiany w ustawie dotyczą głównie 5 obszarów. I tak:

 • Doprecyzowano możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie z art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Umożliwi to również bardziej elastyczne zastosowanie tego instrumentu (np. określenie dopuszczalnych parametrów emisji dla kotłów) na obszarach, na których wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych jest niemożliwe np. z uwagi na brak infrastruktury ciepłowniczej i gazowej. Wyeliminowane zostaną wątpliwości prawne i nieprecyzyjne zapisy, które były przyczyną uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
 • Wprowadzono możliwości wdrożenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. W art. 96b ustawy – Prawo ochrony środowiska proponuje się wprowadzenie możliwości ustanowienia, w drodze uchwały rady gminy, strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej poprzez zakaz wjazdu do strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro. Szczegółowe zasady w zakresie oznakowania pojazdów i dystrybucji oznakowań będzie określać rozporządzenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Istnieje również potrzeba zmiany rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych w celu ustalenia znaków określających początek i koniec strefy.
 • Zaproponowano możliwość przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji.
 • Zaproponowano zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają na celu ich uszczegółowienie, zapewniające jednolitą interpretację oraz usprawnienie przebiegu postępowań administracyjnych i racjonalność działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Proponuje się rozszerzenie uprawnień strażników miejskich o wykonywanie kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem niestosującego się do ograniczeń, nakazów lub zakazów i odpowiedniego oznakowania pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach określonych w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 96b ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Wprowadzenie tych zmian spowoduje, że gminy, w tym Kraków, będą miały większe możliwości wpływania na ograniczenie emisji komunikacyjnej, na uchwalanie zasad likwidowania niskiej emisji, na egzekwowanie tych zapisów przez miejskie służby. To kolejny ważny krok do likwidacji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Stosując te metody inne miasta Europy krok po kroku radzą sobie z tym problemem. I tak musimy działać w Krakowie.

Szanowni Państwo.

Pokazałem jak przez lata Kraków radził sobie z zanieczyszczeniem powietrza, jak mimo dużych nakładów, powietrze dalej jest złe, choć lepsze niż przed laty. Pokazałem jakie działania Miasto podjęło i zamierza podjąć. Główną uwagę jednak zwracam na planowane zmiany w prawie o ochronie środowiska. Te zmiany robione są w dużej mierze w wyniku naszego, krakowskiego nacisku na posłów i będą prowadzić do wprowadzenia zmian, które poprawiają sytuację w zakresie jakości powietrza w innych europejskich miastach. To jedyny kierunek, likwidujemy piece, ale i wpływamy na zmniejszenie emisji komunikacyjnej. Innym się udało, w Krakowie też powietrze będzie znacząco lepsze !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >