Obywatelski monitoring powietrza w Krakowie i w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016 r.

Po bulwersujących wydarzeniach i ujawnieniu, że Huta Arcelor Mittal wielokrotnie, w wyniku awarii, wprowadziła do atmosfery znaczne zanieczyszczenia powietrza, proponujemy rezolucję, w której apelujemy o wyjaśnienie samej awarii, pokazanie zmian zabezpieczających, ale przede wszystkim wprowadzenie publicznie dostępnego monitoringu instalacji w Hucie, a także aby tak zmienić prawo, by taki obywatelski monitoring był powszechną zasadą.

Rezolucja została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa 27 kwietnia. Informacje w mediach: Onet.pl oraz Gazeta Krakowska

Projekt rezolucji przygotowany przez grupę radnych Rady Miasta Krakowa:

Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu …..
uchwala niniejszą REZOLUCJĘ
skierowaną do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej,
władz spółki Arcelor Mittal Poland S.A.,
służb ochrony środowiska Województwa Małopolskiego,
Ws reakcji na awarie ekologiczne w Hucie Arcelor Mittal Poland S.A. w Krakowie

Radni Miasta Krakowa zebrani na posiedzeniu w dniu ….. są głęboko zaniepokojeni wydarzeniami, polegającymi na znaczącym zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, spowodowanymi awariami w obiektach Huty Arcelor Mittal w Krakowie, w tym brakiem bieżącego informowania mieszkańców Krakowa o tych awariach.

Oczekujemy od władz spółki Arcelor Mittal Poland S.A, służb ochrony środowiska Województwa Małopolskiego i władz państwowych:

1) przekazania publicznie szczegółowych informacji na temat działań, które Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Krakowie zamierza podjąć aby tego typu awarie nie miały miejsca w przyszłości;

2) upublicznienia w internecie on-line istniejącego systemu monitoringu powietrza za pomocą kamer, tak aby mieszkańcy Krakowa mogli na bieżąco mieć wgląd czy nie następuje nadmierna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu krakowskiej Huty;

3) bieżącego upubliczniania w internecie pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza dla instalacji działających w krakowskiej Hucie.

4) Spowodowania takich zapisów w stosownych przepisach prawa, aby dla obiektów, posiadających tzw pozwolenie zintegrowane, obowiązkowo był publiczny internetowy dostęp do bieżącego monitoringu ekologicznego tych obiektów.

Ochrona powietrza i działania antysmogowe to najważniejszy priorytet władz samorządowych Miasta Krakowa. W tym zakresie Miasto Kraków stara się działać maksymalnie skutecznie, podejmując szerokie działania w zakresie likwidacji niskiej emisji i likwidacji emisji komunikacyjnej.

Wydaje się zdecydowanie konieczne zajęcie się emisją z obiektów, posiadających pozwolenie zintegrowane, tak aby sytuacje takie jak w Hucie AcelorMittal nie miały miejsce a jeżeli się już zdarzą – aby o tym natychmiast byli informowani mieszkańcy Krakowa.

UZASADNIENIE:

 1. Na wniosek mieszkańców Krakowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał kontroli prawidłowości funkcjonowania stosownych instalacji Huty Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Krakowie oraz przeprowadzono analizę zdarzeń awaryjnych w Hucie w okresie 1.01.2015 – 8.03.2016. Okazało się, że w tym okresie doszło do kilkunastu sytuacji awaryjnych, które mogły skutkować zwiększonymi widocznymi emisjami atmosferycznymi oraz wyczuwalnymi zapachami w otoczeniu Oddziału. Powodami były, jak jest napisane w raporcie WIOŚ, usterki i problemy techniczne z poszczególnymi elementami produkcji i awariami poszczególnych urządzeń różnych instalacji produkcyjnych. O żadnych z tych awarii i o żadnych emisjach zanieczyszczeń nie było informowane Miasto Kraków. Taka sytuacja i brak informowania wymaga zmiany.
 2. Od 2007 roku funkcjonuje system monitoringu wizualnego zanieczyszczenia powietrza za pomocą 4 kamer. System umożliwia bieżącą pracę instalacji oraz archiwizuje zarejestrowane obrazy. W lutym 2016 stwierdzono awarię polegającą na braku rejestracji obrazów w ciągu dwóch kolejnych weekendów, spowodowaną uszkodzeniem dysku. Awaria została usunięta. Oznacza to, że produkcja może odbywać się bez monitoringu poprawności pracy instalacji a to oznacza, że może dochodzić do awarii o których nic nie wiadomo.
 3. Powyższe informacje pochodzą z protokołu kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ. Oznacza to, że instalacje, na które zostały wydane tzw zezwolenia zintegrowane mogą nie być monitorowane, mogą zdarzać się awarie, o których nie są informowane służby miejskie i nie jest informowana opinia publiczna. Wydaje się to być niedopuszczalne, dlatego sugerowane jest w rezolucji podjęcie działań i doraźnych i strategicznych, mających zmienić ten zły stan rzeczy.
 4. Żądanie przedstawienia przez Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Krakowie działań, zamierza podjąć aby tego typu awarie nie miały miejsca w przyszłości jest oczywiste. Awarie powinny być zminimalizowane, potrzebne są zmiany technologiczne i organizacyjne.
 5. Możliwość niedziałania systemu monitoringu, brak informacji dla opinii publicznej zbulwersowanej takim stanem rzeczy to sprawy, które muszą być publicznie naprawione i nadzorowane. Stąd postulaty upublicznienia w internecie zarówno danych z kamer jak i danych z systemów pomiarowych. Biorąc pod uwagę wskazane awarie i brak informowania – teraz jedynie maksymalne otwarcie informacyjne może spowodować odbudowanie zaufania.
 6. Obiekty przemysłowe, prowadzące spalanie, mają udzielone przez władze Województwa Małopolskiego tzw pozwolenie zintegrowane i powinny mieć działające instalacje monitorujące. Jednak wskazane w raporcie WIOŚ informacje pokazują, że nie ma stałego monitorowania tych instalacji, nie ma informowania opinii publicznej o ewentualnych stanach awaryjnych. To wynika z obecnie obowiązujących przepisów. Wydaje się, że w obecnej sytuacji możliwa jest taka zmiana prawa, która pozwoli na bieżące monitorowanie zanieczyszczeń, wydostających się z przemysłowych instalacji ale też i są warunki techniczne, aby była możliwość publicznego udostępnienia tego monitoringu. Sprawa zanieczyszczeń jest sprawą wszystkich mieszkańców i mają oni prawo do informacji. Dlatego postulat zmiany prawa w tym zakresie.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >