Nowa uchwała ws. zasad wynajmowania lokali komunalnych

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2019 r.

Informacja na temat projektu nowej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.


Dlaczego nowa uchwała?

Pierwszym i podstawowym powodem wprowadzenia nowej uchwały są wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do 21 kwietnia 2021r. każda rada gminy w Polsce musi podjąć nową uchwałę regulującą sprawy wynajmowania lokali. Przed tym dniem możliwe jest dokonywanie korekt, ale biorąc dodatkowo pod uwagę, że:

 • kilkuletnie, skumulowane doświadczenia w stosowaniu aktualnej uchwała Rady Miasta Krakowa,  wprowadzonej ponad 4 lata temu, wykazują potrzebę zmian szeregu rozwiązań w niej zawartych,
 • w międzyczasie zapadły wyroki sadów administracyjnych wymuszające znaczne korekty uchwały

uzasadnione było przygotowanie pełnego tekstu całkiem nowej uchwały.

To efekt pracy zespołu zadaniowego, który od sierpnia przygotował tę uchwałę, jako pierwszą w Polsce. Współtwórcami uchwały są radni wszystkich klubów: Alicja Szczepańska (Klub radnych Kraków dla mieszkańców), Bolesław Kosior (Klub radnych PiS), Wojciech Krzysztonek (Klub radnych Koalicji Obywatelskiej), Sławomir Pietrzyk (Klub radnych Przyjazny Kraków).

Co pozostanie bez zmian?

Przede wszystkim niezmienione pozostaną kryteria dochodowe uprawniające do starania się o przyznanie mieszkania (umieszczenie na liście mieszkaniowej), o przedłużanie umowy najmu socjalnego lokalu (dla osób z list mieszkaniowych i uprawnionych do najmu socjalnego lokalu na podstawie wyroku sądu), jak również kryteria pozwalające na staranie się o obniżkę czynszu.

Nie zmienią się również (lub zmienią się jedynie w szczegółach) zasady przyznawania lokali zamiennych, kryteria decydujące o kolejności realizacji wyroków eksmisyjnych, zasady dokonywania zamiany lokali na większe, mniejsze czy równorzędne, jak również kwestie związane z regulacją tytułu prawnego (po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy).

Najważniejsze zmiany

Większy krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie może istnieć inne kryterium do starania się o mieszkanie niż brak tytułu prawnego do lokalu i niskie dochody. Konsekwencją wprowadzonych zmian na pewno będzie znaczny wzrost ilości wniosków wpływających do Urzędu Miasta Krakowa.

Większa częstotliwość tworzenia list mieszkaniowych i uproszczenie trybu ich opracowania.

Listy mieszkaniowe będą tworzone corocznie, zamiast dotychczasowego cyklu dwuletniego. Zmiana umożliwi szybszą reakcję na najtrudniejsze sytuacje mieszkaniowe i życiowe (przede wszystkim zdrowotne) wnioskodawców i ich rodzin.

Rezygnacja z listy pierwszeństwa.

Po wprowadzeniu list corocznych ustanie podstawowy powód tworzenia listy pierwszeństwa tj. chęć udzielenia pomocy mieszkaniowej osobom najbardziej potrzebującym bez konieczności długiego oczekiwania na pojawienie się ogólnej listy mieszkaniowej.

Pierwszeństwo w zmienionej formie.

Pojęcie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu nie znika jednak całkowicie z uchwały. Spośród osób uprawnionych wyodrębniono grupy osób, których sytuacja powinna być potraktowana szczególnie. Są to np. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ofiary przemocy w rodzinie, wychowankowie domów dziecka. Ich pierwszeństwo będzie się realizować poprzez uzyskanie znacząco wyższej ilości punktów w kwestionariuszu punktowym stanowiącym załącznik do uchwały.

Ograniczenia w przedłużaniu umów najmu tymczasowych pomieszczeń.

Tymczasowe pomieszczenia są przyznawane na okres od 1 do 6 miesięcy osobom, które w wyroku eksmisyjnym nie otrzymały prawa do najmu socjalnego lokalu. Z uwagi na wprowadzone przez znowelizowaną ustawę ogromne zwiększenie obciążeń gminy uchwała ogranicza możliwość przedłużenia najmu na kolejny okres i uprawnia do tego jedynie osoby niepełnosprawne, starsze (powyżej 70 lat) lub małoletnie i członków ich rodzin.

Ograniczenie roli przedstawicieli rad dzielnic.

Rezygnujemy z opiniowania wniosków o przedłużenie umów najmu przez Rady Dzielnic. Dotychczas było to obligatoryjne i wiązało się z przeprowadzenie wizji przez radnych dzielnicowych. W bardzo nielicznych przypadkach prowadziło to do pozyskania informacji mogących wpłynąć na negatywne rozpatrzenie wniosku. Nowe rozwiązanie przyczyni się do szybszego rozpatrywania wniosków.

Przedstawiciele Rad Dzielnic pozostaną natomiast aktywnym uczestnikiem tworzenia list mieszkaniowych i to zarówno na etapie punktacji (na wniosek wnioskodawcy lub Rady Dzielnicy), jak i rozpatrywania odwołań od projektu listy (obligatoryjnie).

Nowe rejony miasta w Programie Pomocy Lokatorom.

Do Programu umożliwiającego osobom spełniającym kryteria wynajęcie mieszkania na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie remontu na własny koszt wprowadzamy lokale w rejonach miasta dotychczas niedostępnych. Program ograniczał się do lokali położonych w szeroko rozumianym centrum miasta (szczegółowy opis znajduje się w uchwale o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy). Chcemy aby możliwe było wynajmowanie w takim trybie mieszkań na pozostałym terenie miasta (w tym np. w Nowej Hucie)

Oczekiwane efekty

 • Krótszy czas oczekiwania na decyzję na umieszczenie na liście mieszkaniowej.
 • Krótszy czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania  dla osób najbardziej potrzebujących.
 • Uproszczenie (skrócenie) procedur dotyczących tworzenia list mieszkaniowych i przedłużania umów najmu
 • Odciążenie Rad Dzielnic.
 • Zwiększenie zainteresowania udziałem w Programie Pomocy Lokatorom i więcej remontowanych pustostanów.
 • Więcej zgłaszanych wniosków.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >