Barometr krakowski – założenia

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2015 r.

Barometr Krakowski to planowane, cykliczne badanie opinii i preferencji mieszkańców Krakowa. Badanie ma być źródłem wiedzy dla władz miasta na temat społecznego odbioru różnorodnych problemów Krakowa oraz oceny działań władz miasta przez mieszkańców.

Inicjatywa organizacji Barometru Krakowskiego jest odpowiedzią władz miasta na większe potrzeby mieszkańców w zakresie współuczestniczenia w procesie zarządzania miastem. Wyniki badania będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez władze miasta w zakresie jego rozwoju, kształtowania polityki informacyjnej oraz posłużą do opracowania form partycypacji społecznej lepiej dopasowanych do potrzeb mieszkańców.

Jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przedstawiłem ten pomysł na pierwszej sesji Rady Miasta tej kadencji. Wtedy obiecałem – dziś realizuję !

Barometr Krakowski będzie przeprowadzany cyklicznie, w odstępach rocznych lub krótszych w zależności od potrzeb informacyjnych władz miasta i możliwości budżetowych.

Mieszkańcy będą pytani m.in. o: zadowolenie z usług publicznych, ocenę działań władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania, ocenę poprawy warunków życia w mieście, zaufanie do poszczególnych instytucji miejskich, ocenę dostępności informacji na temat działań władz miasta oraz ocenę dostępności oraz skuteczności różnych form uczestnictwa mieszkańców we wspólnym zarządzaniu miastem. Mieszkańcy będą mieli możliwość oceny władz miasta w różnych dziedzinach zarządzania miastem (m.in. komunikacja miejska, edukacja, zdrowie, sport, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, obsługa mieszkańców, rynek pracy, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo).

Jest to jedna z kilku inicjatyw, które mają na celu poprawę komunikacji społecznej między władzami miasta a różnymi grupami samorządu lokalnego (m. in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami). Barometr Krakowski poprzedzony został badaniem jakości życia oraz usług publicznych realizowanym w ramach projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (MJUP). Wyniki z obu badań zostaną uwzględnione w katalogu wskaźników jakości życia oraz usług publicznych, który jest narzędziem do strategicznego zarządzania miastem w oparciu o wskaźniki wykorzystywane m.in. przez kadrę zarządzającą UMK do planowania oraz rozliczania programów miejskich (w tym planowaniu inwestycji).

Badania zostaną przeprowadzone za pomocą metody wywiadu kwestionariuszowego (bezpośredniego) wśród wylosowanej grupy 1100 mieszkańców Krakowa. Oznacza to, że ankieterzy będą odwiedzać wylosowane adresy i przeprowadzać wywiad z mieszkańcami z wykorzystaniem stosownego kwestionariusza. Losowanie mieszkańców zostanie oparte na bazie adresowej, a wybór respondentów będzie niezależny od tego, czy osoba badana jest zameldowana w Krakowie.

Wyniki badania będą miały reprezentatywny charakter dla ogółu mieszkańców Krakowa. Tzw. maksymalny błąd oszacowania wyniesie 3% (potocznie nazywany jest błędem statystycznym).

Dodatkowo, do każdej edycji badania zostanie wybrana grupa 300 respondentów reprezentująca istotne z perspektywy usług publicznych grupy mieszkańców (np. użytkownicy lokali komunalnych, osoby w podeszłym wieku, osoby korzystające z pomocy społecznej, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym). Wynika to z faktu, że w ogólnej próbie mieszkańców Krakowa stanowiliby oni zbyt małą grupę respondentów, która uniemożliwiałaby wyciąganie wniosków na temat ich opinii i preferencji ze względu na zbyt wysoki – w takim przypadku – błąd oszacowania.

W pierwszej edycji badania taką grupę stanowią studenci mieszkający w Krakowie. Stanowią oni znaczną część mieszkańców Krakowa, zazwyczaj trudno uchwytną w oficjalnych statystykach ze względu na ich mobilność oraz częsty brak meldunku. Studenci uczelni krakowskich to kluczowa grupa dla innowacyjnych gałęzi gospodarki oraz rynku pracy. Jednocześnie są to często osoby, które przyjeżdżają do Krakowa na okres studiów, a po ich ukończeniu decydują o pozostaniu w Krakowie bądź jego opuszczeniu. Z tej perspektywy poznanie ich motywacji oraz potrzeb jest istotne dla rozwoju miasta.

Wywiady z mieszkańcami zostaną przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2015. Do wylosowanych gospodarstw domowych wysłane zostaną listy z informacją o badaniu. Będzie ono miało charakter anonimowy. Raport z podsumowaniem wyników będzie dostępny w trzecim kwartale 2015.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >